Fra reaksjon til aksjon - metode og strategier for mediekritikk i et kjønnsperspektiv
Allt är Möjligt startade 1992 som en reaktion på stereotypa kvinnobilder i massmedierna. Det är en fråga om makt och demokrati vem som får synas och komma till tals. Om man ser medierna som en arena för olika intressen i samhället är det viktigt att inte enbart traditionella elitgrupper har tillträde.
Av Maria Jacobson, frilansjournalist i Göteborg, Sverige. Initiativtagare till och just nu ordförande i det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt, en ideell så kallad media watch grupp.

Innlegg på konferansen 'Kjønnsmakt i Norden', Oslo, 12. og 13. juni 2003. Workshopen 'Pornografisering av det offentlig rom'


Könspolitiska utgångspunkter
Allt är Möjligt är del av en internationell mediekritisk rörelse som kopplar mediemakt till demokrati och mänskliga rättigheter. På politisk nivå har FN och EU arbetat med kvinnors representation i medierna sedan 1980-talet. På FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 identifierades medierna som ett av 12 huvudområden i arbetet för kvinnors rättigheter. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform

I EU-kommissionens Ramstrategi för jämställdhet för 2001-2005, är "Könsroller och stereotyper" en av fem huvudområden. http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html
Den svenska jämställdhetsideologin till trots är könsdiskriminering i medierna eller pornofiering av det offentliga rummet inte ett etablerat politiskt område, som exempelvis könsdiskriminering i arbetslivet. Medierna är självreglerande. Grundlagen säger att inskränkningar i yttrandefriheten inte ska göras. I grundlagen är också diskriminering på grund av kön förbjudet. Lagarna om yttrandefrihet och könsdiskriminering krockar när det gäller medieutbud.

Analysera
Allt är Möjligt erbjuder verktyg för analys och avkodning av mediernas genusbilder.Vi använder två steg: Analysera - ReAgera.

Allt är Möjligt granskar medierna med avseende på social representation och stereotypering.

* social representation: Mått på delaktighet och inkludering i en demokrati. I nyhetsmedierna är kvinnor systematiskt underrepresenterade och förminskade. Bortsett från nyhetsmedierna är unga kvinnor den enskilt största gruppen i mediebruset. De finns inom områden som sex, relationer och utseende. Kvinnor reduceras till utseenden och kön vilket Allt är Möjligt anser vara ett uttryck för förminskning.

Massmediernas skildringar följer könsmaktordningen i samhället, vilket innebär kvinnors underordning och mäns överordning. Vissa grupper är osynliga; symboliskt utplånade.

* stereotypering: Stereotyper är schabloner, starkt förenklade mallar, eller matriser för hur människor skildras. Stereotyper följer samhällets maktstrukturer och bygger på förlegade föreställningar, vanföreställningar eller fördomar. Mediernas skildringar präglas av könskonservativa värderingar.

På Kjønnsmakt i Norden går jag igenom några av de avläsningspunkter Allt är Möjligt använder i analys av bild och text: subjekt - objekt, privat - offentlig, auktoritet - undergrävd auktoritet, kroppshållning, nakenhet, erotisering, animalisering, fetishering, längd, utseende.

Medvetandegörande
Allt är Möjligt har gått från att vara en aktionsgrupp till att vara utbildande organisation som medverkar i seminarier, workshops och debatter och föreläsningar. Vi anlitas på lokal, nationell och internationell nivå. Men genusglasögonen på sig får publiken pröva genusanalys på:

* Ordinära reklambilder från Hennes&Mauritz sommarkatalog. Barnkläder, badkläder.

* Bild på presidentpar och expresidentpar i USA. Finn genusfelen i bildtexten.

Att bli medveten om bildernas underliggande budskap är till hjälp för att sätta en personlig gräns; det här accepterar inte jag. Nästa steg är att agera utåt och jag berör kort några enkla metoder, tex anmäl reklam till Näringslivets etiska råd mot könsdiskrimierande reklam, snabbaktion med vykort, byt genus - imitera bilden, adbusting - tvärtomreklam.

Maria Jacobson
JOURNALISTICA
Torsgatan 3 plan 1
SE-411 04 Göteborg
maria.jacobson@natverkstan.net