Maktrelasjoner i helsetjenestens yrkeshierarki
I artikkelen ’Maktrelasjoner i helsetjenestens yrkeshierarki’ belyser Bente Abrahamsen og Elisabeth Gjerberg betydningen av kjønn for maktforholdene mellom ulike profesjoner i helsesektoren.
Mer konkret drøftes hvilken betydning det får for relasjonene mellom leger og sykepleiere at legene i stor grad har vært menn og sykepleierne kvinner. Det stilles spørsmål ved hva som skjer når kjønnssammensetningen i en av gruppene nå endres. Ved å rette søkelyset mot maktrelasjoner i helsesektorens yrkeshierarki, der stadig flere kvinner befinner seg i øverste del av hierarkiet, vil artikkelen også kunne ha relevans for andre deler av arbeidslivet der kvinner i økende grad innehar topp-posisjoner og gjennom dette har yrkesmessige relasjoner til kvinner i underordnede posisjoner. Forfatterne viser at kjønn i mange tilfeller har en betydning for hvordan samhandlingen mellom leger og sykepleiere oppleves. Det synes å være en tendens at kvinnelige leger møtes med mindre respekt og får mindre hjelp og assistanse fra sykepleiere enn deres mannlige kolleger. (Fra innledning/avslutning)

Bente Abrahamsen og Elisabeth Gjerberg har skrevet artikkelen ’Maktrelasjoner i helsetjenestens yrkeshierarki’ i boka 'Den usynlige hånd?', redigert av Anne Lise Ellingsæter og Jorun Solheim og utgitt på Gyldendal Akademisk.