Likelønn: Forhandlinger og makt
Temaet for artikkelen ’Likelønn: Forhandlinger og makt’ er likelønnsproblemet i norsk lønnsdannelse. Til tross for at likelønn har vært en høyt prioritert målsetting gjennom de siste tiår, har vi fremdeles langt å gå før målet er realisert.
Geir Høgsnes’ overordnete spørsmål er: hva er det ved det norske systemet for lønnsfastsettelse som skaper problemer i forhold til å fremme likelønn mellom kvinne- og mannsdominerte yrker i det norske samfunnet? Han ser nærmere på hvordan aktørene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden samt myndighetene og institusjonene som danner rammene omkring lønnsoppgjørene, legger føringer på lønnsdannelsen generelt, og på muligheten for å løse likelønnsproblemet. Temaet berører også spørsmålet om forholdet mellom kampen for lønnsmessig likestilling mellom kjønnene og klassekamp i tradisjonell forstand. Er det slik som det ofte er blitt hevdet fra den politiske venstresiden, at det ikke finnes noen kvinnekamp uten klassekamp, eller er dette to atskilte problemer som slett ikke lar seg forene i én og samme strategi? Et sentralt spørsmål i den sammenhengen er hvordan fordelingen av makt mellom ulike aktører i forhandlingssystemet påvirker likelønnsspørsmålet. (Fra innledning)

Geir Høgsnes har skrevet artikkelen Likelønn: Forhandlinger og makt’ i boka 'Den usynlige hånd?', redigert av Anne Lise Ellingsæter og Jorun Solheim og utgitt på Gyldendal Akademisk.