Jobben eller livet? Fra strukturell mannsmakt til personlige valg
Bente Rasmussen hevder i denne artikkelen at å forstå aktører og deres individuelle valg og handlinger er blitt stadig viktigere i det senmoderne samfunnet. Den rådende ideologien legger stor vekt på viktigheten av å skape seg selv som enestående individ, forskjellig fra alle andre, gjennom egne valg og intensjoner når det gjelder utdanning, livsstil og yrke.
Rasmussen ser nærmere på en del av det nye kunnskapsbaserte arbeidslivet som sysselsetter mange unge. Her er de ansattes kunnskap sentral, de får høy lønn, jobber i flate og fleksible organisasjoner - og har svært lange dager. Rasmussen argumenterer for at i det senmoderne og likestilte individualistiske samfunnet skjules maktstrukturene i økende grad bak individenes personlige valg. Problemer med å rekke tidsfrister blir individuelle, og det blir den enkelte ansatt som opplever at hun ikke ivaretar de oppgavene hun er ansvarlig for når tiden og kreftene ikke strekker til. Den kjønnede understrukturen i samfunnet som er basert på et skille mellom produksjon og reproduksjon og underordning av reproduksjonen, blir dermed usynliggjort som strukturell makt. (fra innledning/avslutning)

Bente Rasmussen har skrevet artikkelen 'Jobben eller livet? Fra strukturell mannsmakt til personlige valg’ i boken 'Den usynlige hånd?', redigert av Anne Lise Ellingsæter og Jorun Solheim og utgitt på Gyldendal Akademisk.