Kjønn, makt og velferdspenger
I denne artikkelen diskuterer Liv Johanne Syltevik kjønns- og maktdimensjonene med det å motta stønader fra det offentlige. Hun ser på hvordan det å være stønadsmottaker erfares av dem som mottar offentlig støtte, og hvilken betydning kjønn har i den forbindelse. Hovedfokus er mottak av velferdspenger.
Velferdspenger er penger som utbetales av det offentlige, og som krever at den som mottar dem må gå gjennom en type individuell vurdering. Etter at folketrygden ble etablert på 60-tallet, har likestillingspolitikken bidratt til at kjønnspesifikke betegnelser har blitt erstattet av såkalt kjønnsnøytrale. Sammenknytningen mellom lønnsinntekt og ytelser bidrar imidlertid til at de fleste kvinners måte å leve sine liv på likevel kommer systematisk dårligere ut enn menn økonomisk sett. Ut fra forskning som finnes på området, er en rimelig konklusjon at kjønns- og maktrelasjoner er involvert i alle sider av prosessene knyttet til velferdspenger: utviklingen av ordningene, deres legitimitet i befolkningen, de samfunnsmessige forholdene som skaper ’behov’, velferdsbyråkratiers organisering, utvelgelsen av dem som får støtte og konsekvensene av/opplevelsen av å leve på stønad.

Liv Johanne Syltevik har skrevet artikkelen ’Kjønn, makt og velferdspenger’ i boka ’Omsorgens pris’, redigert av Lise Widding Isaksen og utgitt på Gyldendal Akademisk.