Kjønn, makt og avmakt i omsorgstjenestene - med perspektiv på brukerne
Kirsten Thorsen skriver i artikkelen ’Kjønn, makt og avmakt i omsorgstjenestene’ at også omsorg og gode gjerninger over for hjelpetrengende kan innebære maktutøvelse. Denne er ofte usynlig, skjult av de gode hensikter.
Omsorg utspiller seg innenfor kjønnsspesifikke forståelser og tradisjoner, som kamufleres av organisatoriske løsninger og hensikter. De ulike maktformene innenfor omsorgstjenestene blir her sett i lys av kjønn. Et kjønnsperspektiv på makt og avmakt i forholdet mellom hjelper og hjelpmottaker bidrar til å synliggjøre maktformer som ellers fremstår som ureflekterte og usynlige, i en kvinneverden av omsorgsrelasjoner. Thorsen anvender kjønnsperspektivet på maktrelasjoner mellom hjemmehjelpere og de gamle hjemmehjelpsbrukerne, begge grupper dominert av kvinner. Partene er de to mest ’underlegne’ i det offentlige hjelpesystem - den ene innenfor arbeidslivet, den andre innenfor privatlivet. Hjelperne har makt til å definere den andres hjelpbehov, til å bestemme mengden hjelp og formen på det. Hovedfokus i artikkelen er på hjelpmottakerne. (Fra innledning.)

Kirsten Thorsen har skrevet artikkelen ’Kjønn, makt og avmakt i omsorgstjenestene’ i boken ’Omsorgens pris’. Boken er redigert av Lise Widding Isaksen og utgitt på Gyldendal Akademisk.