Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom
Globalisering er blitt en sekkebetegnelse på hvordan overnasjonale nettverk på ulike måter i sterkere grad binder verden sammen. Men hva betyr disse utviklingstrekkene konkret, og hva betyr de for Norge?
I denne boken bidrar representanter fra ulike fagmiljøer for å vise ulike sider ved 'globaliseringen', og hva som endrer seg for myndighetene og andre norske aktører. De rettslige bindingene endrer den nasjonale suvereniteten, gjennom internasjonale miljøforpliktelser, Norges EU-rettede avtaler, inkorporeringen av menneskerettskonvensjoner i norsk lov, kvinnerettigheter og dilemmaer knyttet til det flerkulturelle samfunn. De økonomiske føringene avtegner seg i utenrikshandelen, i den 'nye økonomien', i bedriftsfusjonene, i skattekonkurransen mellom land og i de økonomisk-politiske følgene av det åpne, internasjonale kapitalmarkedet. Det politiske handlingsrommet er under omforming.

I innledningen binder redaktørene sammen de øvrige kapitlene, og setter dem inn i en bred oversikt over ulike måter å forstå og analysere globaliseringen på.

I artikkelen 'Kvinners rettigheter i et nytt rettslig landskap' ser Kirsten Ketscher, til daglig professor i socialret ved Københavns Universitet, på hvilken betydning endringene har hatt for kvinners rettigheter. Det nye rettslige landskapet som hun beskriver i artikkelen strekker seg fra da spørsmålet om likestilling ble satt på dagsordenen på 1970-tallet og frem til i dag. Likestillingslover ble innført til samme tid i alle de nordiske land, og karakteristisk ved disse lovene er at de er utarbeidet i nasjonale kontekster. Det kvarte århundret som er gått siden likestillingsloven ble innført, har vært preget av store sosiale endringer, noe som ikke minst har hatt innvirkning på kvinners rettigheter.

I boken 'Mot et globalisert Norge?’ har Kirsten Ketscher skrevet en artikkel med kjønnsperspektiv. Boken inneholder også artikler uten spesifikt kjønnsperspektiv. Disse er skrevet av Bent Sofus Tranøy, Øyvind Østerud, Geir Ulfstein, Finn Arnesen, Hans Petter Graver, Marius Emberland, Tore Thonstad, Ådne Cappelen, Lars Sørgard, Guttorm Schjelderup Gabriela Mundaca, Jon Strand, Helge Hveem, Per Heum, Audun Ruud, Svein S. Andersen, Ole Gunnar Austvik, Frode Veggeland, Sjur Kasa, Henrik Malvik og Arild Underdal.

Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud har redigert boken 'Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom' som ble utgitt på Gyldendal Akademisk i 2001.