Normalitet og identitetsmakt i Norge
Identiteter har stor makt. De skaper folk og nasjoner, ideologier og organisasjoner, kunnskaps- og sannhetsregimer - og krig, undertrykking og menneskelig lidelse. Du vil møte noen av dem - men langt fra alle - i denne boken.
Vi har ikke ønsket å kartlegge alle marginaliserte grupper i Norge, enten det er samer, tatere, homofile osv. Målet har snarere vært å reflektere over den normaliseringstvangen som kan være nedfelt i identitetsdannelse gjennom noen utvalgte eksempler, og å peke på utviklingstrekk ved det norske samfunnet som er noe av grunnlaget for at de dannes, opprettholdes eller går i oppløsning. Boken er også et bidrag til den teoretiske debatten om maktbegrepet. Det finnes dimensjoner ved maktutøvelse på identitetsfeltet som ikke er reflektert inn i de maktbegrepene som har vært i bruk til nå. (Fra Siri Meyers innledningskapittel)

Denne boken har to artikler med kjønnsperspektiv: Knut Kolnars artikkel ’Vold, sex og identitet’, og Ellen Mortensens artikkel 'Fra kjønnsidentitet til nomadisk subjekt'. Boken inneholder også artikler uten spesifikt kjønnsperspektiv. Disse er skrevet av Siri Meyer, Thorvald Sirnes, Jan Froestad, Mariann Komissar, Terje Tvedt og Tom Are Trippestad.

Boken ’Normalitet og identitetsmakt i Norge’ er redigert av Siri Meyer og Thorvald Sirnes, og utgitt på Gyldendal Akademisk.